«Owlboy» av D-Pad
Norsk filminstitutt skal fastsette en egen forskrift for dataspill der virkemidlene utvides og tilpasses for dataspill
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Før Spillstrategien fantes det ikke en egen forskrift for tilskudd og støtte fra Norsk Filminstitutt som spesifikt omhandler spill.

Spill nevnes likevel som en del av Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, som bestemmer hvilke regler som gjelder for tilskuddene som omhandler spill:

For spill kan det kun gis tilskudd til utvikling og lansering. Det kan ikke gis tilskudd til spillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende. Det kan heller ikke gis tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

Forskriftene gjelder i utgangspunktet film, men ble skrudd til for å inkludere delen av spill. Både bransje, NFI og KUD har lenge ment at disse forskriftene har vært utdaterte, og mange av «reglene» for tildeling til film passer ikke med slik spill utvikles.

Det skal skrives en egen forskrift om spill hvor det innføres flere tilskuddsordninger, og hvor forskriften spisses til kulturuttrykket dataspill. Det er Norsk Filminstitutt som gjør dette arbeidet.

Av alle punktene som skal gjennomføres er dette sannsynligvis den største og mest omfattende for NFI. Flere av punktene som listes opp i strategien og skal gjennomføres inngår i dette arbeidet, og vil sette en slags rettesnor for hvordan spill i Norge får støtte i årene fremover.

Det betyr også at mange av punktene vil forbli uferdige til forskriften er ferdig. Det betyr ikke at de ikke jobbes med, men for eksempel vil ikke arbeidet med innføringen av tilskudd til formidling av dataspill bli ferdig før det får en hjemmel i de nye forskriftene.

Hva sier partene:

2020:
Til PressFire opplyser Kulturdepartementet at NFI skal skrive et utkast til forskriften. Etter forskriften er skrevet, skal den sendes til EFTAs overvåkingsorgan ESA for godkjenning og så til høring i bransjen. Ny forskrift skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

NFI sier de er i ferd med å ferdigstille den nye forskriften for spill, og at de har kommet ganske langt allerede. Forskriften er et viktig ledd i å få samlet alle de eksisterende ordningene som i utgangspunktet ble ordnet for filmtilskudd, og så skrudd litt til for spill gjennom årene.

- Denne skal innlemme alle ordningene som gjelder spill, inkludert «formidling» som vil være helt nytt, sier NFI.

Til PressFire sier direktør ved NFI, Kjersti Mo, at det er viktig å få det hele på dataspillene premisser, slik at det kan løsrive seg mer fra film.

- Det viktige der er å lage en forskrift som er på dataspills premisser. Ikke filmpremisser. Det er slik det har vært, at man har prøvd å tilpasse og å nesten late som at spill og film er likere enn det kanskje er i en del tilfeller.

Hva er gjort:

NFI har skrevet og fått godkjent de nye forskriftene, som nå er tredd i kraft.

Forskriftene er langt mer relevante for spillutvikling, og inkluderer både støtteordninger til utvikling, lansering og samproduksjon. Utviklere kan nå søke på hele produksjonsløpet.

Også spillformidling kan få støtte nå, for eksempel datatreff og lignende aktiviteter. Samtidig har også tilskudd til «kompetanseutvikling for fagarbeidere i den produserende dataspillbransjen» fått egne forskrifter, hvor bransjetreff og lignende kan få støtte.

Forskriftene kan leses her.

Logg:

10.10.21: Oppdatert etter at forskriftene har kommet på plass. Status satt til gjennomført.

04.06.20: Kulturdepartementet har orientert om status.

15.06.20: Svar fra NFI lagt inn. Status satt til ikke gjennomført. Punktet flagges for oppfølging.

27.07.20: Forskrifter lagt ut til høring, se «hva er gjort i saken».

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt