«Project Thalassa» av Sarepta
Dataspill skal vektes tyngre i gjeldende fordelingsmodeller for tilskudd til regionale filmvirksomheter
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Det er NFI som forvalter tilskudd til regionale filmvirksomheter og fordeler tilskudd til de regionale filmsentrene. Pengene kommer fra den generelle Filmfond-potten, som Kulturdepartementet bestemmer størrelsen på.

I dataspillmeldingen står det at spill skal vektes tyngre i de forskjellige plassene hvor det kan søkes om midler, enn det som er tilfellet i dag.

Regionale filmvirksomheter (filmsentre og filmfond) mottar statlige tilskudd til ulike regionale filmtiltak, og kan også benytte de statlige tilskuddene til utvikling av dataspill. Som filmbransjen, vil også spillbransjen nyte godt av støttespillere både på regionalt og nasjonalt nivå. Regjeringen ønsker at regionale filmvirksomheter i sitt arbeid speiler og bygger opp under utviklingen i egen region, også på dataspillfeltet

Se også punktet for øking av støtten regionale filmsentre kan gi til spillutvikling (les mer her).

Hva sier partene:

NFI sier innføringen av produksjonstilskudd gjennom den nye forskriften (les mer her) også vil innfri dette punktet.

- Dette skjer automatisk ved innføring av produksjonstilskudd. Men allerede ved at vi gir større tilskudd til prosjekter som da får økt gjennomføringsmulighet, blir vektingen tyngre, sier NFI til PressFire.

- Tilskudd til spill gir gode utslag i fordelingsmodellen. Vi ser at allerede fra i fjor høst er det flere av sentrene og fondene som har økt tilskudd og investering til spillprosjekter.

Oppdatering 2021:

Nye forskrifter er på plass, men omfanget av vektingen er usikker.

Hva er gjort:

NFI har diskutert dette med de regionale filmvirksomhetene. Nye forskrifter er på plass, men det er usikkert hva som vektes.

Regionale filmsentre er nevnt spesifikt som tilskuddsforvaltere, og har noen forbehold de kan ta – de kan for eksempel vektlegge regional tilknytning mer:

«Regionale filmsentre og filmfond kan i sin prioritering i tillegg vektlegge prosjektets regionale tilknytning.»

Også kompetansekravet kan fires noe basert på sentrenes skjønn:

«Regionale filmsentre og filmfond kan gjøre unntak fra kompetansekravet.»

Oppdatering 2023:

Flere regionale filmsentre har innført dataspill som en egen ordning, med egne retningslinjer, i strategiperioden. Dette inkluderer blant annet Midt-Norsk Filmsenter, Vestnorsk Filmsenter og Filmsenteret i Rogaland. Alle filmsentrene nevner spesifikt i sine vedtekter at de støtter dataspill og utvikling av disse.

Det er ingen tvil om at dataspill er langt mer til stede hos alle de regionale fondene enn før.

Logg:

01.02.23: Oppdatert med info fra filmsentrene. Settes til gjennomført, selv om «vekting» er litt vanskelig å definere, så har det definitivt blitt gjort langt mer fra NFI og filmsentrene for jobbing med dataspill.

11.05.22: Flere regionale filmsentre har gitt mer til dataspill. Flagges for siste gjennomgang slutten av desember.

10.10.21: Nye forskrifter er kommet. Satt til delvis gjennomført.

15.06.20: Lagt inn svar fra NFI. Flagges for oppfølging når nye forskrifter for dataspill kommer.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt