«Mitt barn lebensborn» av Sarepta
Kulturtanken skal gjennomføre en pilot for dataspill som kulturuttrykk i Den kulturelle skolesekken. Piloten skal evalueres før det tas stilling til en eventuell nasjonal innføring
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Kulturtanken er en organisasjon drevet av Kulturdepartementet som blant annet står bak Den Kulturelle Skolesekken, som skal formidle kunst og kultur til norske skolebarn. De fungerer som et slags bindeledd mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Via deres hjemmesider:

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

I Dataspillstrategien står det at Kulturtanken skal gjennomføre en pilot der et dataspill skal brukes som ledd i undervisningen. Dette for å se på muligheter for dataspill som et kunst- og kulturuttrykk i ordningen og for å se hvordan dataspill kan bidra inn mot de øvrige uttrykkene i ordningen (litteratur, musikk, visuell kunst, scenekunst, kulturarv, og film).

Høsten 2019 ble denne piloten i utvalgte skoler i Oslo, der Sarepta Studios' «Mitt barn lebensborn» ble spilt av fire klassetrinn ved to skoler. I spillet får du foreldreansvaret for et tyskerbarn i etterkrigstiden og må ta vanskelige valg i oppveksten.

– Det handler om å ta samtidens kunst- og kulturuttrykk på alvor, og dataspill er definitivt en del av dette, sa June Breivik, avdelingsdirektør for kunst, kultur og skole i Kulturtanken, før piloten.

Hva sier partene:

Kulturtanken opplyser om at de har lagt ut en rapport på hvordan piloten gikk. Den ble gjennomført i fire klassetrinn ved to skoler i Oslo, der elevene i etterkant ble intervjuet.

Det påpekes at spillet ble oppfattet positivt som læringsmiddel, og det trekkes fram at spillpilotens fremste styrke var det faglige læringsutbyttet.

Mange reflekterte rundt temaer som mobbing og utenforskap, og mange oppga at de ble triste av å spille det. Til tross for dette, var den vanligste oppfattelsen blant elevene at det beste med My Child Lebensborn først og fremst var det de lærte av å spille det. Spillet ga elevene ny innsikt i norsk etterkrigshistorie og livene til tyskerbarna, samt problemstillinger knytet til hat, utenforskap og fattigdom på et mer overordnet nivå.

Dette var likevel ikke bare en suksess. Det kunstneriske aspektet som dataspill kan levere (et av kriteriene) kom ikke godt gjennom, mente DKS. Det anbefales å kjøre enda en pilot med et spill som også kan vise det kunstneriske aspektet ved spill.

En kan med fordel vurdere å følge opp My Child Lebensborn-piloten med en ny dataspillpilot. Dataspillpiloten bør være basert på et nytt og kunstnerisk orientert dataspill og formidlingsopplegg som ikke nødvendigvis oppleves som didaktisk i skolesammenheng.

Kulturdepartementet sier til PressFire at de har evaluert piloten i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og at denne vurderingen vil nedfelles i Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Hva er gjort:

Piloten er gjennomført.

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen evaluert rapporten. Piloten er omtalt i Stortingsmeldingen «Oppleve, skape, dele» som omhandler barnekultur.

Piloten omtales.

En ny utprøving skal skje og evalueres. Punktet er gjennomført, men uten tydelige resultater enda. Det ble aldri en evaluering i Stortingsmeldingen som førte til spesifikke punkter å jobbe videre med.

Logg:

10.10.21: Status satt som gjennomført, selv om det ikke akkurat kom noe ut av piloten. Status på en ny pilot er ikke kjent.

09.06.20: Svar fra Kulturdepartementet lagt inn.

15.06.20: Rapport og svar fra Kulturtanken lagt inn. Status satt til «delvis / pågående» siden piloten er gjennomført, men det muligens skal bli en til. Påventer stortingsmeldingen hvor evalueringen vil forekomme.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
«Mitt barn lebensborn» blir en del av «pensum» på utvalgte skoler.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt