«Skate City» av Agens
Tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom Norsk filminstitutt, regionale filmfond og regionale filmsentre
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

I Norge er det primært Norsk Filminstitutt som deler ut penger til norske spillprosjekter, men også regionale filmfond har begynt å gi ut mer. Pengene kommer likevel fra samme sentrale fond - og det er et ønske om å bedre sette rammer for når det er NFI som skal gjøre noe, og når det er de regionale sentrene som tar ansvar.

I Dataspillstrategien legges det opp til en slik tydeliggjøring, både for å hindre overlapp mellom tildelingene og for å fremme vekst.

Vekst og utvikling i bransjen kan videre stimuleres gjennom støtteordninger og støttespillere både på regionalt og nasjonalt nivå. For å fremme vekst og redusere overlapp mellom de kulturpolitiske virkemidlene legger strategien opp til en tydeligere ansvarsdeling mellom Norsk filminstitutt, regionale filmsentre og regionale filmfond. Regjeringen ønsker at regionale filmvirksomheter i sitt arbeid speiler og bygger opp under utviklingen som skjer i egen region.

Videre skrives det at de regionale filmsentrene skal bidra til å utvikle regional kultur og bransje - primært gjennom kompetansetiltak, talentutvikling og bransjebyggende tiltak. For eksempel ved å støtte opp under nyetablerte selskaper, og ved å hjelpe disse med å skaffe private midler.

Samtidig skriver også Kulturdepartementet at det er viktig at NFI jobber med spillmiljøene også i regionene i tildelingsbrevet:

Det er viktig at Norsk filminstitutt har en åpen dialog og samhandling med film- og dataspillmiljøene i regionene.
Hva sier partene:

Kulturdepartementet sier de har bedt NFI om å avklare nærmere ansvarsdeling mellom seg selv, regionale filmsentre og regionale filmfond på dataspillområdet, gjennom det endelige tildelingsbrevet til NFI i 2020.

(Faksimile, tildelingsbrev fra KUD til NFI)

NFI sier de har hatt flere møter med filmregionene, og at de skal ha flere oppfølgingsmøter.

Hva er gjort:

Oppdatering 2021: 

Så langt har det vært flere møter mellom NFI og de forskjellige regionale sentrene.

Oppdatering 2023:

Flere regionale filmsentre har innført dataspill som en egen ordning, med egne retningslinjer, i strategiperioden. Dette inkluderer blant annet Midt-Norsk Filmsenter, Vestnorsk Filmsenter og Filmsenteret i Rogaland. Alle filmsentrene nevner spesifikt i sine vedtekter at de støtter dataspill og utvikling av disse.

Det er ingen tvil om at sentrene har fått tydeligere roller.

Logg:

03.03.23: Settes som gjennomført. Strategiperioden er over, og de regionale fondene og filmsentrene har blitt mye tydeligere på hvordan de støtter spill og spillutvikling.

15.06.20: Lagt til svar fra NFI på hva som er gjort. Punktet krever ingen spesifikk rapport eller lignende for å bli ferdig, så status settes til «Delvis / Pågående» så lenge det er møtevirksomhet.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt