«Fishing: Barents Sea» av Misc Games
Styrke statlige tilskudd til regionale filmvirksomheter
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Et av punktene som belyses i Dataspillstrategien er de regionale spillmiljøene, der spesielt Hamar og Bergen dras fram som gode eksempler på spillutviklerklynger.

I dataspillstrategien sies det at det både skal komme en økning i midlene tilgjengelig, og at de regionale filmsentrene skal prioritere dataspill høyere:

Strategien legger opp til en økning i tilskuddsmidlene til regionale filmvirksomheter. I tillegg skal dataspill vektes tyngre i gjeldende fordelingsmodeller for tilskudd til filmsentre og filmfond.

Det er mulig for utviklere å søke støtte fra de forskjellige regionale filmsentrene på samme måte som hos NFI. For eksempel har Filminvest i Midt-Norge tildelt støtte til spill som «Dwarfheim» og «oVRshot». Andre regionale filmsentre som Filmfond Nord og Mediefondet Zefyr har også lignende muligheter. I tillegg kan også andre aktiviteter innenfor spill, som kompetanseheving og arrangementer, søke til disse.

Det er NFI som bevilger penger ut til de regionale filmsentrene.

Se også punktet for tydeliggjøring av oppgavefordelingen mellom NFI, regionale filmfond og regionale filmsentre (les mer her).

Hva sier partene:

Kulturdepartementet sier de har øremerket ekstra midler i tildelingsbrevet til Norsk Filminstitutt som spesifikt skal gå til regionale filmsentre for dataspill.

I tildelingsbrevet de har sendt til NFI heter det følgende:

De statlige midlene til regionale filmfond skal bidra til å stimulere vekst i regionen ved å gi tilskudd til og investere i utvikling, produksjon og lansering til mer etablerte og profesjonelle spillselskap, og ved å skaffe like mye regionale/private midler som de statlige tilskuddene de mottar (slik det er krav om i dag).
Hva er gjort:

Statlige tilskudd til regionale filmvirksomheter (Post 73 i budsjettet) ble styrket med nær 18 millioner kroner i 2020. I tildelingsbrevet til NFI skriver Kulturdepartementet at tre millioner kroner av dette er øremerket dataspill:

Post 73 er økt med 3 mill. kroner til dataspill. Midlene skal fordeles til regionale filmsentresarbeid med dataspill.

Disse tre millionene inngår i de ti millionene totalpotten til dataspill ble økt med i 2020.

Ingen øremerkede midler for dataspilljobbing i de regionale filmsentrene er med i budsjettene for 2021 eller 2022, men den generelle økningen i Filmfondet vil kunne påvirke dette.

Logg:

15.06.20: Lagt inn svar fra KUD. Status satt til gjennomført, men punktet merkes for oppfølging om midlene økes mer.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Ny spillstrategi fra regjeringen går inn for å doble midlene til dataspill.
Lokalt filmfond i Midt-Norge ønsker å øke satsingen på norske dataspill.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt