«Svalbard» av Red Thread
Regjeringen vil oppfordre kommuner og andre til å vurdere å legge til rette for møteplasser for spillinteressert ungdom. Det skal lages en veileder for å tilrettelegge for dette
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

I Dataspillstrategien sies det at det er et behov for plasser hvor man kan spille sammen, selv om mange fritidsklubber og idrettslag har investert i utstyr for at unge med interesse for dataspill kan treffes.

Den teknologiske utviklingen har åpnet for nye digitale møteplasser og kanaler for ytring og meningsutveksling. Fysiske møteplasser er likevel fremdeles viktige for å skape samhold og gode lokalsamfunn. Digitaliseringen kan forsterke behovet for relevante arenaer og gi nytt innhold til de fysiske møteplassene. Utøvere av dataspill har også behov for steder å møtes fysisk for å spille sammen.

Det påpekes at det finnes få slike møteplasser som har tilrettelagt for felles dataspilling sammenlignet med andre fritidsaktiviteter. Mange kan ha sett på dataspilling som en relativt isolert aktivitet mellom f.eks. spiller og pc, står det i strategien, men at dette er en feilaktig forståelse som ikke tar inn over seg at dataspill både kan være sisalt i selve spillet, og at det har stor verdi å samles fysisk for å spille og dele erfaringer.

Organisasjonene Ungdom og Fritid, UKM, KANDU og Tverga har gått sammen om en satsing på møteplasser for datakultur. Denne samlingen har fått støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner på nær 100 000 kroner for å gjennomføre en kartlegging av behovene for møteplasser.

En veileder for hvordan kommunene skal tilrettelegge for slike møteplasser skal forfattes av Kulturdepartementet.

Hva sier partene:

Kulturdepartementet sier de har oppfordret til dette på flere felt, blant annet i møte med Kommunenes Sentralforbund.

Arbeidet med en veileder er derimot blitt rammet av koronasituasjonen.

– Departementets planer om utarbeidelse av en veileder er utsatt som følge av COVID-19, men vil bli gjennomført i løpet av strategiperioden, sier Kulturdepartementet.

Hva er gjort:

Kulturdepartementet har hatt møte med Kommunenes Sentralforbund, hvor emnet ble tatt opp. Veilederen er ikke påbegynt enda.

Logg:

15.06.20: Lagt til svar fra KUD. Status satt til ikke gjennomført i påvente av veileder.

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode