«Owlboy» av D-Pad
No items found.
Norsk filminstitutt skal fastsette en egen forskrift for dataspill der virkemidlene utvides og tilpasses for dataspill
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

Det finnes i dag ikke en egen forskrift for tilskudd og støtte fra Norsk Filminstitutt som spesifikt omhandler spill.

Spill nevnes likevel som en del av Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, som bestemmer hvilke regler som gjelder for tilskuddene som omhandler spill:

For spill kan det kun gis tilskudd til utvikling og lansering. Det kan ikke gis tilskudd til spillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, språkversjoner av eksisterende prosjekter eller lignende. Det kan heller ikke gis tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

Forskriftene gjelder i utgangspunktet film, men ble skrudd til for å inkludere delen av spill. Både bransje, NFI og KUD har lenge ment at disse forskriftene har vært utdaterte, og mange av «reglene» for tildeling til film passer ikke med slik spill utvikles.

Det skal skrives en egen forskrift om spill hvor det innføres flere tilskuddsordninger, og hvor forskriften spisses til kulturuttrykket dataspill. Det er Norsk Filminstitutt som gjør dette arbeidet.

Av alle punktene som skal gjennomføres er dette sannsynligvis den største og mest omfattende for NFI. Flere av punktene som listes opp i strategien og skal gjennomføres inngår i dette arbeidet, og vil sette en slags rettesnor for hvordan spill i Norge får støtte i årene fremover.

Det betyr også at mange av punktene vil forbli uferdige til forskriften er ferdig. Det betyr ikke at de ikke jobbes med, men for eksempel vil ikke arbeidet med innføringen av tilskudd til formidling av dataspill bli ferdig før det får en hjemmel i de nye forskriftene.

Hva sier partene:

Til PressFire opplyser Kulturdepartementet at NFI skal skrive et utkast til forskriften. Etter forskriften er skrevet, skal den sendes til EFTAs overvåkingsorgan ESA for godkjenning og så til høring i bransjen. Ny forskrift skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

NFI sier de er i ferd med å ferdigstille den nye forskriften for spill, og at de har kommet ganske langt allerede. Forskriften er et viktig ledd i å få samlet alle de eksisterende ordningene som i utgangspunktet ble ordnet for filmtilskudd, og så skrudd litt til for spill gjennom årene.

- Denne skal innlemme alle ordningene som gjelder spill, inkludert «formidling» som vil være helt nytt, sier NFI.

Til PressFire sier direktør ved NFI, Kjersti Mo, at det er viktig å få det hele på dataspillene premisser, slik at det kan løsrive seg mer fra film.

- Det viktige der er å lage en forskrift som er på dataspills premisser. Ikke filmpremisser. Det er slik det har vært, at man har prøvd å tilpasse og å nesten late som at spill og film er likere enn det kanskje er i en del tilfeller.

Hva er gjort:

NFI holder på å skrive forskriften.

Forskriften skal sendes på høring og notifisering hos Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) sitt overvåkningsorgan ESA enten rett før eller rett etter sommerferien.

De sier de skal rekke å få den nye forskriften «operativ» innen 1. januar 2021.

Oppdatering 27.07.2020:

NFI har lagt ut et forslag til nye forskrifter til høring.

Alle punkter beskrevet over er inkludert, pluss et som ikke er med i Dataspillstrategien, nemlig muligheten for å søke støtte til samproduksjoner, noe NFI mener kan bli mer relevant i fremtiden. Det vil si produksjoner som får støtte fra flere land.

I forslaget til nye forskrifter slås lanseringstiltak sammen, og det vil være mulig å søke på støtte for utvikling til hele utviklingsløpet for et spill - ikke bare deler. Det blir også endring i kulturtesten, og det legges til tilskuddsordninger for formidling, kompetansehevende tiltak og datatreff.

Les mer om dette her.

Logg:

04.06.20: Kulturdepartementet har orientert om status.

15.06.20: Svar fra NFI lagt inn. Status satt til ikke gjennomført. Punktet flagges for oppfølging.

27.07.20: Forskrifter lagt ut til høring, se «hva er gjort i saken».

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode